Calculadora con Swift

Modo consola

Primer número: 1
Operación: +
Segundo número: 4
Resultado: 5

Primer número: r
Error

Primer número: 4
Operación: m
Error

Primer número: 1
Operación: /
Segundo número: 0
No se puede dividir por cero

Primer número: 4
Operación: -
Segundo número: 6
Resultado: -2

Primer número: 
...
enum OperacionCalculadora {
  case sumar, restar, multiplicar, dividir
  
  init?(_ boton:String) {
    switch boton {
      case "+": self = .sumar
      case "-": self = .restar
      case "*": self = .multiplicar
      case "/": self = .dividir
      default: return nil
    }
  }
  
  func calcular(_ n1: Int, _ n2: Int) -> Int {
    switch self {
      case .sumar: return n1 + n2
      case .restar: return n1 - n2
      case .multiplicar: return n1 * n2
      case .dividir: return n1 / n2
    }
  }
}

var n1:Int? = 0, n2:Int? = 0
var operacion:OperacionCalculadora? = nil
var pantalla:String = "0"

func actualizaNumero(_ boton:String) -> Int? {
  n1 = Int(pantalla)
  n2 = Int(boton)
  if n2 != nil {
    pantalla = boton
  }
  return n2
}

func actualizaOperacion(_ boton:String) -> OperacionCalculadora? {
  operacion = OperacionCalculadora(boton)
  return operacion
}

func realizaCalculo() -> Bool {
  if n2 == 0 && operacion == .dividir {
    print("No se puede dividir por cero\n")
    return false
  }
  pantalla = String(operacion!.calcular(n1!, n2!))
  return true
}

repeat {
  print("Primer número: ", terminator:"")
  if actualizaNumero(readLine()!) == nil {
    print("Error\n")
    continue 
  }
  print("Operación: ", terminator:"")
  if actualizaOperacion(readLine()!) == nil {
    print("Error\n")
    continue
  }
  print("Segundo número: ", terminator:"")
  if actualizaNumero(readLine()!) == nil {
    print("Error\n")
    continue 
  }
  
  if realizaCalculo() == true {
    print("Resultado: " + pantalla + "\n")
  }
} while true

Aplicación iOS

//
// ViewController.swift
// Calculadora
//

import UIKit

class ViewController: UIViewController {
  
  @IBOutlet var pantalla: UILabel!
  
  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
  }
  
  enum OperacionCalculadora {
    case sumar, restar, multiplicar, dividir
    
    init?(_ boton:String) {
      switch boton {
        case "+": self = .sumar
        case "-": self = .restar
        case "*": self = .multiplicar
        case "/": self = .dividir
        default: return nil
      }
    }
    
    func calcular(_ n1: Int, _ n2: Int) -> Int {
      switch self {
        case .sumar: return n1 + n2
        case .restar: return n1 - n2
        case .multiplicar: return n1 * n2
        case .dividir: return n1 / n2
      }
    }
  }
  
  var n1:Int? = 0, n2:Int? = 0, borraNumero = false
  var operacion:OperacionCalculadora? = nil
  
  // Ejecutar al pulsar los botones del 0 al 9
  @IBAction func actualizaNumero(_ boton:UIButton) {
    if pantalla.text == "0" || borraNumero == true {
      pantalla.text = ""
      borraNumero = false
    }
    pantalla.text = pantalla.text! + boton.currentTitle!
  }
  
  // Ejecutar al pulsar los botones de +, -, *, /
  @IBAction func actualizaOperacion(_ boton:UIButton) {
    operacion = OperacionCalculadora(boton.currentTitle!)
    n1 = Int(pantalla.text!)!
    borraNumero = true
  }
  
  // Ejecutar al pulsar el botón de =
  @IBAction func realizaCalculo() {
    n2 = Int(pantalla.text!)!
    if n2 == 0 && operacion == .dividir {
      muestraError("No se puede dividir por cero")
    }
    else {
      pantalla.text = String(operacion!.calcular(n1!, n2!))
    }
    borraNumero = true
  }

  func muestraError(_ mensaje:String) {
    let alert = UIAlertController(title:"Error", message:mensaje, preferredStyle:.alert)
    
    let action = UIAlertAction(title:"OK", style:.default, handler:nil)
    
    alert.addAction(action)
    
    show(alert, sender:nil)
  }
}